Αλέξανδρος Κ., Ἡ ἀπόφασις

 Photo by Steve Stange 


Ἡ ζωὴ τούτου διῆλθε κρίσιμον καμπὴν περὶ τὸ εἰκοστὸν ἔτος. Πρῶτος ἠρρώστησεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἁρπάξας τὸν μεγαλόσταυρον ἐκ γυναικὸς κοινῆς. Σωτηρίαν οὐκ ἔχων, ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ δώκῃ τέλος εἰς τὸν βίον του, τὸν ἀβίωτον, καὶ ἔπεσεν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἐπνίγη. Τὰ ὑποδήματα καὶ τὰ ἱμάτια τοῦ αὐτόχειρος παρέδωκε εἰς τὴν μητέραν αὐτοῦ χωροφύλαξ τις. Λαβοῦσα ταῦτα εἰς τὰς χεῖρας τὰς τρεμάμενας ἡ μήτηρ, ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ ἵνα εὕρῃ τὸν υἱόν της, καὶ οὕτως ἔπεσεν εἰς τὸ φρέαρ τῆς αὐλῆς καὶ ἐπνίγη. Δεκαοκτὼ ἐτῶν παρελθόντων, ἐνύμφευσαν αὐτὸν διὰ συνοικεσίου μετά τινος χήρας, νεωτάτης, μητρὸς κοιλάρφανου ἄρρενος. Ἡ χήρα ἔτεκε αὐτῷ τέκνα τέσσαρα. Περὶ τὸ πεντηκοστὸν ἔτος ἤρξατο οὗτος νὰ τὰ κυνηγῇ, σείων τραπεζομάχαιραν ἀπειλητικήν. Τὰ τέκνα ἀπεδίδρασκον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ ἐκρύπτοντο. Τότε ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν ἡ πολύτεκνος μήτηρ ὅπως κατέλθῃ μετὰ τῶν τέκνων εἰς Ἀθήνας, πωλήσασα ἅπασα τὴν γῆν. Οὗτος ἐκλείσθη εἰς φρενοκομεῖον.


Το διήγημα του Αλέξανδρου Κυπριώτη «Ἡ ἀπόφασις» δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του περιοδικού Φρέαρ με το ψευδώνυμο «Ἀχιλλεὺς Νικολαΐδης». Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης (1968) είναι μεταξύ άλλων μεταφραστής και συγγραφέας. Ως Αλέξανδρος Κ. άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά κείμενά του στη Logotexnia21 τον Δεκέμβριο του 2009. Διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί στα λογοτεχνικά περιοδικά (δε)καταΝΗΣΙΔΕΣ και μικρό ΠΕΖΟ, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο διαδικτυακό περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης, στο ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τον πολιτισμό diastixo.gr και  στο ηλεκτρονικό περιοδικό για την ποίηση poema. Από τις εκδόσεις Ίνδικτος κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2013 το πρώτο του βιβλίο, με τον τίτλο Μ' ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι. Ιστορίες ανθρώπων.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails